Was er de 'αλφα και το ω' (Alfa en de Omega) of ܐܠܦ ܘܬܘ (de Alef en de Tav?)

Was het Midden-Oosten van Jezus tijd totaal gehelleniseerd?

Als nietig mens, is de vraag in welke taal God dit heeft gezegd onbelangrijk, daar God geen taal hoeft te leren om iets duidelijk te maken.

Wat wel uitmaakt, is, is die Bijbel die u in uw hand heeft, een vertaling van een origineler werk dat nog steeds beschikbaar is?
Zo ja, wat zijn de verschillen wanneer we met moderne wetenschap gaan vergelijken?
Is er met mijn Bijbel in de loop van eeuwen geknoeid? Zijn de woorden in mijn Griekse bijbel, waarin vaak 'zomaar' Aramese woorden staan van Jezus, ook echt origineel?

Of de vraag van hierboven in andere vorm; In welke taal is het Nieuwe Testament (Bijbel) eigenlijk geschreven?
Het meest voor de hand liggende antwoord is; 'de taal die de meeste mensen spraken!'
Nu is het probleem nu, dat historische feiten aantonen dat niet Grieks in het Midden-Oosten de volkstaal was, maar Aramees (+dialecten). Grieks is natuurlijk wel in het Romeinse Rijk belangrijk geweest, maar dat rijk grenste tot aan de Eufraat in het huidige Turkije.
Daarachter lag een semitisch rijk, Nabatea, Zenobia, Iran, Irak, Noord-India, waarvan de Parthen het grootste deel hadden, de opvolger van het seleucidische Griekse rijk!
Daarnaast, waren hele delen van Zuid Turkijke (voormalig deel van Perzië en van Mesapotamische machten) tot in Israël, Arameestalig, de taal waarin Jezus zijn Bergrede uitgesproken schijnt te hebben
Wat voor gevolg heeft dit voor het NT en voor de door ons gemaakte aanname dat het NT logischerwijs meteen volledig in het Grieks moet zijn opgetekend?

Vanwaar de lacune in kennis over de oorsprong van het NT?

Als u vraagt aan theologen, Bijbelkenners en vertalers in welke taal het NT is geschreven kunt u een antwoord verwachten zoals: "De consensus is dat de oudste complete Bijbels in het Grieks zijn. Ja, er zijn wel interessante 'kopieën' gemaakt naar andere talen (zoals Latijn, Aramees, Armeens, Koptisch enzovoort), maar dat zijn vertalingen, geen originelen.
Dit is juist zo interessant, heeft de persoon aan wie u dat vraagt dat ook zelf onderzocht of is dat door middel van concensus en wetenschappelijke traditie bepaald?
Dat er een vijfhonderd jaar oudere complete OT in het Aramees, de Peshitta bestaat, en dat de MT (Masoreten) ook geen kopie is van Mozes eigen handen en taal, blijkt in het Westen onder het volk vaak onbekend.
Dit is vaak te wijten aan het feit dat op scholen, beperkte kijk op het verleden wordt gegeven. Het eigen land, de Romeinen, de Grieken, de klassieke Egyptenaren (pyramides) en dan houdt het zo'n beetje op.
Helaas worden in wetenschappelijk onderlegde TV programma's, zoals op BBC, ook weinig meer aan informatie aangereikt over de verspreiding van het Christendom buiten het Romeinse Rijk in de 1e eeuw.
Deze website is gewijd aan het onderzoek van de grondtekst van het NT, door middel van vergelijking van de Griekse Bijbelgrondtekst, en de volledig beschikbare tekst van het NT in het Oud-Syrisch (Aramees).
De verschillen zullen u verrassen en verbazen.

De Griekse en Hebreeuwse mythe

Iets een 'mythe' noemen, wat volkomen waar lijkt te zijn, klinkt nogal gewaagd, maar dat is ook de bedoeling.
In de religieus gelovige wereld zijn er eeuwen lang aannames gemaakt over de taal van Jezus en die van de Joden in de eerste eeuw.
Deze mythe bevat nogal wat aspecten.

  • Joden rond Jeruzalem (Judea) spraken onderling (soms) klassiek (DSS) Hebreeuws, maar naar buiten toe, communiceerden ze Grieks en ze lazen allemaal de Septuaginta.
  • De Pax Romana (Romeinse vrede) was een katalysator voor de snelle verspreiding van het Christendom. Buiten het Romeinse rijk, speelde het vroege Christendom geen of nauwelijks een rol want ten slotte, daar woonden ongeorganiseerde 'Barbaren' zoals Scythen en Parthen.
  • Babylon was inmiddels een ruïne (want dat had profeet Jesaja gezegd) en het symbool van alle slechtheid en goddeloosheid.
  • Petrus bevond zich in Rome, niet in Babylon. Het noemen van Babylon als verblijfplaats in Petrus eigen brief, was 'geheimtaal' voor 'Rome'
Het stereotype Christelijke beeld van de eerste eeuw. De basis voor het Griekse NT?

In het plaatje hieronder, dat gebaseeerd is op een documentaire van de BBC, waarin de verspreiding van het Christendom wordt uitgelegd, blijkt hoe makkelijk men voortborduurt op veronderstelde aannames, die lijken af te stammen van de tijd dat de Westerse en Oosterse kerk zich van elkaar afscheidden.
Het originele plaatje, laat eenvoudig het gehele Romeinse Rijk zien in de eerste eeuw, en de BBC stelde dat binnen dit gebied, het Christendom zich snel verspreidde.
Dit is waar, maar een veel groter 'gekerstend' gebied, richting China en India werd compleet genegeerd. Dit is wat ik de Christelijke mythe noem.

Het Midden-Oosten was 'Grieks'?

Het stereotype Christelijke beeld van de eerste eeuw


Het Midden-Oosten was Semitisch/Aramees?

De lingua-franca van het Midden-Oosten in Jezus tijd Libanon, Fenicië, Syrië, Zuid-Turkije, Irak, Iran, en delen van Noord-West Arabië (Nabatea), hadden Aramees als volkstaal.
Men had elk zijn eigen dialect, en de alfabetten of letters verschilden van stijl.
Zou het schrijven van het NT door de apostelen, allen Gallileeërs grenzend aan Syrië in het 'Koïne-Aramees', Syrisch-Aramees dus niet logisch zijn geweest?


Maakt het uit of het NT Aramees of Grieks was?

Dat hangt ervan af, wat u gelooft en wat u interesseert.

  • Als u geïnteresseerd ben in de Bijbel van de Christenen, en dan zo nauwkeurig mogelijk, zou dit interessant kunnen zijn.
  • Als u historicus bent, interesseert het u ook, want daar gaat u dan voor.
  • Als u agnost bent, of Bijbelcriticus, interesseert het u, want dan hebt u een bewijs dat mensen fouten maken, vertaalfouten wel te verstaan, en dat de tekst soms aangepast is voor de lezers en voor doctrines.
  • Als u gelovig bent, en u bent op zoek naar een benadering van de bron van waarheid, kan dat uw geloof sterk maken.
  • Als u, gelovig bent, maar voor u blijft God gewoon God, en Jezus blijft Jezus, en u bent tevreden met een op Grieks gebaseerde Bijbel of u heeft daar geen vragen over, hoeft u niet verder te lezen.
Onderzoek naar de grondtekst van het Nieuwe Testament.

Door te onderzoeken in welke taal men in het Midden-Oosten communiceerde, komen we een schat aan culturele en historische informatie en zeker in verband met de grondtekst van de Bijbel te weten.
Dit onderzoek heb ik onderverdeeld in vier hoofdargumentaties.

Ik heb veel tijd besteed aan het bewijzen dat Aramees een wereldtaal is geweest. Zodra dat namelijk duidelijk is, valt het goed te begrijpen en te accepteren dat de tijdgenoten van Jezus dan ook hun religieuze geschriften in het Aramees hebben opgesteld en desnoods vertaald naar het Grieks.

Bijgewerkt: zondag 6 april 2014
Copyright © 2008 - 2017. here.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Volg peshitta.nl via Twitter.
Windows hosting verzorgd door ADC Cure.